Doelstellingen

Kerkmuziek is het muzikale erfgoed van vele eeuwen uit alle christelijke tradities. Het vormt de basis van veel klassieke muziek en zelfs van de jazz en de popmuziek. Kerkmuziek is geen gestold verleden, het kleurt mee met de mensen die God lof willen zingen en samen hun geloof willen beleven. Met oude psalmen of nieuwe liederen, ook de mensen van nu willen zingen en musiceren. Of stil luisteren naar ‘het lied op andere lippen’ als men troost zoekt. Nog steeds wordt oude kerkmuziek uitgevoerd en ontstaan er nieuwe kerkliederen. Zelfs voor wie niet kerkelijk betrokken is heeft de kerkmuziek een functie, zoals bijvoorbeeld de geliefde passiemuziek van J.S. Bach die jaarlijks veel mensen weet te raken met live uitvoeringen overal in Nederland. Kerkmuziek leeft voort, ook buiten de kerk, en de lofzang gaat door.

Maar dat gaat niet vanzelf. Voor het in stand houden van kwaliteit in de uitvoering en het liturgisch gebruik van de kerkmuziek is deskundigheid nodig. Dat vraagt om toewijding en toerusting van de beroepsbeoefenaren (professionals en amateurs, kerkmusici en voorgangers) die zich hiermee bezighouden. Een eredienst in welke geloofsrichting dan ook, kan vele vormen krijgen, maar altijd is muziek er een onderdeel van. En vaak een heel belangrijk onderdeel, dat vraagt om een uitstekend samenspel tussen voorganger en kerkmusici.

Uit de statuten

De Stichting Kerkmuziek Netwerk heeft ten doel:

 1. Het inspireren en stimuleren van professionals, amateurs en geïnteresseerden op het terrein van de kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
 2. Het aanbieden van diensten voor organisaties en individuen die behoefte hebben aan deskundigheid of ondersteuning op het gebied van de kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
 3. Het actief stimuleren van educatie en kennisdeling op het gebied van de kerkmuziek, liturgie en zingeving.
 4. Het bevorderen van de communicatie over kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
 5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect verband houden en/of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.

Alles in de ruimste zin.

Stichting Kerkmuziek Netwerk tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

 • Het verzorgen van publicaties, workshops, trainingen, coaching en netwerkbijeenkomsten.
 • Het inzetten van het netwerk voor de samenleving door de behoefte aan zingeving via de kerkmuziek te ondersteunen in de vorm van concerten, workshops en muziek in de zorg en in het onderwijs.

Bestuur

Lydia Vroegindeweij (voorzitter)

Lydia Vroegindeweij is uitgever en ondernemer en heeft zich vanuit een brede belangstelling verdiept in verschillende vakgebieden, waaronder onderwijs, fotografie en communicatie/media. Zij is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de master Theologie & Organisatie. Sinds 2003 is zij actief bezig met kerkmuziek en volgt zij orgellessen bij Wout van Andel. De betekenis van muziek, theologie en zingeving voor de mensen in de samenleving is haar grootste interesse en op dat terrein wil zij graag haar expertise inzetten.

Janneke Nijboer (secretaris)

Janneke Nijboer is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en werkt sinds vier jaar vanuit een missionaire opdracht in de plaatselijke gemeente. Liturgie op maat maken voor de plaats en de gelegenheid waarbinnen de kerkdienst zich afspeelt ervaart ze als een spannende zoektocht door het veelstemmige kerkmuzikale landschap. Graag zet ze zich in voor een goede communicatie tussen alle betrokkenen bij de eredienst.
Ze waagt zich af en toe aan het schrijven van liedteksten voor gebruik in de eredienst.

Diederiek van Loo (penningmeester)

Diederiek van Loo is predikant in de pioniersplek Amersfoortse Zwaan (de Lutherse Kerk) en tevens stadsdominee van de Protestantse Gemeente Amersfoort. In deze kerk is veel ruimte voor het delen van de schatten van theologie en kerkmuziek met een breed publiek. Nieuwe activiteiten worden ondernomen om zingeving en cultureel erfgoed met elkaar te verbinden.

Cees-Willem van Vliet (lid)

Cees-Willem van Vliet is kerkmusicus. Hij is werkzaam als organist, pianist, klavecinist en dirigent. Sinds 2012 is Cees-Willem cantor-organist van de Bergkerk in Amersfoort. Naast de wekelijkse vieringen waarin hij de Bergkerkcantorij dirigeert of de orgels van de Bergkerk bespeelt, zette hij daar de serie ‘Muziek op de Berg’ in de steigers, waarin zowel oude muziek in historische setting wordt als ook nadrukkelijk aandacht is voor nieuwe muziek en liturgisch en kerkmuzikaal experiment. Per 1 mei 2014 is hij tevens organist van de Lutherse Kerk in Amersfoort, waar hij mee vormgeeft aan de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk zijn en het vieren van liturgie.

Beleidsplan

Lees meer over onze organisatie

De planperiode van dit plan is 2018-2021. Stichting Kerkmuziek Netwerk wil in deze periode vooral een stimulerende en ondersteunende rol vervullen bij de verdere uitbouw van de twee hoofdprojecten: Orgelkids en Kerkliedwiki.

De websites (en online publicaties) die daarvan deel uitmaken helpen de musici en andere betrokkenen om zelf kennis op te doen en die kennis, aangevuld met hun eigen ervaringen te delen met hun publiek. Vanaf 2018 zal er intensiever samengewerkt worden met internationale partners, met name voor het project Orgelkids.

Bekostiging

Ondernemend voor het goede doel

Stichting Kerkmuziek Netwerk ontvangt geen subsidies en is niet verbonden aan een specifiek kerkgenootschap. Het is een particulier initiatief dat afhankelijk is van schenkingen in geld en in de vorm van uren.  Daarom proberen we de onkosten (o.a. voor administratie en websitebeheer) te dekken uit de verkoop van producten en diensten. Een hedendaagse variant van een klooster dat bier brouwt of onderwijs geeft, om in de exploitatie te voorzien. Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten goede aan het uitvoeren van bestaande en nieuwe projecten. Daarbij streven we naar een gezond evenwicht tussen vrijwilligerswerk en betaalde inbreng.

ANBI-status

De Stichting Kerkmuziek Netwerk beschikt over de ANBI-status. Dat betekent dat de Belastingdienst ons heeft erkend als een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling. En bovendien is de stichting aangemerkt als ‘Culturele ANBI’: we dienen met onze activiteiten een goed doel in de culturele sector.

 

Aantrekkelijk schenken

Wat heeft dat voor voordeel? Omdat de Stichting Kerkmuziek Netwerk een culturele ANBI is, is je eventuele gift aan de stichting fiscaal voor jou zelfs aftrekbaar voor een hoger bedrag dan je schenkt. De Belastingdienst legt het zo uit:

“Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.”

Meer lezen? Kijk op de pagina van de Belastingdienst over ANBI.

 

Wil je ons helpen met een gift?

Stichting Kerkmuziek Netwerk probeert elk project uiteindelijk zelfvoorzienend te maken met eigen inkomsten uit het project. Maar om een nieuw project te kunnen starten is er geld nodig. Wil je daaraan meehelpen met een financiële bijdrage, neem dan contact met ons op.

Je kunt ook eenvoudig een eenmalige bijdrage leveren via onze webwinkel. Door Vriend te worden van de Stichting Kerkmuziek Netwerk voor een bedrag van € 25,00.

Officiële gegevens

Omdat we hopen op je steun voor onze mooie projecten, zijn we natuurlijk graag transparant over onze activiteiten en resultaten.

Gegevens

 • De Stichting Kerkmuziek Netwerk is gevestigd op Bohemen 8, 3831 ES Leusden.
 • Het RISN/fiscaal nummer: 852874236

Beleidsplan

Financiën

 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar gemaakte onkosten (voornamelijk reiskosten) worden wel vergoed.
 • Financiele verantwoording 2017.
0