Doelstelling

Kerkmuziek is het muzikale erfgoed van vele eeuwen uit alle christelijke tradities. Het vormt de basis van veel klassieke muziek en zelfs van de jazz en de popmuziek. Kerkmuziek is geen gestold verleden, het kleurt mee met de mensen die God lof willen zingen en samen hun geloof willen beleven. Met oude psalmen of nieuwe liederen, ook de mensen van nu willen zingen en musiceren. Of stil luisteren naar ‘het lied op andere lippen’ als men troost zoekt. Nog steeds wordt oude kerkmuziek uitgevoerd en ontstaan er nieuwe kerkliederen. Zelfs voor wie niet kerkelijk betrokken is heeft de kerkmuziek een functie, zoals bijvoorbeeld de geliefde passiemuziek van J.S. Bach die jaarlijks veel mensen weet te raken met live uitvoeringen overal in Nederland. Kerkmuziek leeft voort, ook buiten de kerk, en de lofzang gaat door.

Maar dat gaat niet vanzelf. Voor het in stand houden van kwaliteit in de uitvoering en het liturgisch gebruik van de kerkmuziek is deskundigheid nodig. Dat vraagt om toewijding en toerusting van de beroepsbeoefenaren (professionals en amateurs, kerkmusici en voorgangers) die zich hiermee bezighouden. Een eredienst in welke geloofsrichting dan ook, kan vele vormen krijgen, maar altijd is muziek er een onderdeel van. En vaak een heel belangrijk onderdeel, dat vraagt om een uitstekend samenspel tussen voorganger en kerkmusici.

Uit de statuten

De Stichting Kerkmuziek Netwerk heeft ten doel:

  1. Het inspireren en stimuleren van professionals, amateurs en geïnteresseerden op het terrein van de kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
  2. Het aanbieden van diensten voor organisaties en individuen die behoefte hebben aan deskundigheid of ondersteuning op het gebied van de kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
  3. Het actief stimuleren van educatie en kennisdeling op het gebied van de kerkmuziek, liturgie en zingeving.
  4. Het bevorderen van de communicatie over kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect verband houden en/of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.

Alles in de ruimste zin.

Stichting Kerkmuziek Netwerk tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

  • Het verzorgen van publicaties, workshops, trainingen, coaching en netwerkbijeenkomsten.
  • Het inzetten van het netwerk voor de samenleving door de behoefte aan zingeving via de kerkmuziek te ondersteunen in de vorm van concerten, workshops en muziek in de zorg en in het onderwijs.

Bestuur

Lydia Vroegindeweij (voorzitter)

Lydia Vroegindeweij is uitgever en ondernemer en heeft zich vanuit een brede belangstelling verdiept in verschillende vakgebieden, waaronder onderwijs, fotografie en communicatie/media. In 2006 behaalde zij haar master Theologie & Organisatie aan de Universiteit Utrecht en in 2020 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar de liederen van Luther en de koraalcantates van Bach. Van 2003 tot 2020 volgde zij orgellessen bij Wout van Andel. De betekenis van muziek, theologie en zingeving voor de mensen in de samenleving is haar grootste interesse en op dat terrein wil zij graag haar expertise inzetten.

Marloes Meijer (secretaris)

Marloes Meijer is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, in Engelen. Daarnaast is zij pastor voor de pioniersgemeenschap van de PKN.

Diederiek van Loo (penningmeester)

Diederiek van Loo is predikant in de pioniersplek Amersfoortse Zwaan (de Lutherse Kerk) en tevens stadsdominee van de Protestantse Gemeente Amersfoort. In deze kerk is veel ruimte voor het delen van de schatten van theologie en kerkmuziek met een breed publiek. Nieuwe activiteiten worden ondernomen om zingeving en cultureel erfgoed met elkaar te verbinden.

Cees-Willem van Vliet (lid)

Cees-Willem van Vliet is kerkmusicus. Hij is werkzaam als organist, pianist, klavecinist en dirigent. Sinds 2012 is Cees-Willem cantor-organist van de Bergkerk in Amersfoort. Naast de wekelijkse vieringen waarin hij de Bergkerkcantorij dirigeert of de orgels van de Bergkerk bespeelt, zette hij daar de serie ‘Muziek op de Berg’ in de steigers, waarin zowel oude muziek in historische setting wordt als ook nadrukkelijk aandacht is voor nieuwe muziek en liturgisch en kerkmuzikaal experiment. Per 1 mei 2014 is hij tevens organist van de Lutherse Kerk in Amersfoort, waar hij mee vormgeeft aan de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk zijn en het vieren van liturgie.

Leander Schoormans (lid)

Leander Schoormans is student Master of Education Kodály | Breda | orgels ~ klokken ~ muziek | Docent, Organist, Dirigent, Arrangeur en Componist.

Beleidsplan

De planperiode van dit plan is 2022-2025. Stichting Kerkmuziek Netwerk wil in deze periode vooral een stimulerende en ondersteunende rol vervullen bij de verdere uitbouw van de twee hoofdprojecten: Orgelkids en Kerkliedwiki.

De websites (en online publicaties) die daarvan deel uitmaken helpen de musici en andere betrokkenen om zelf kennis op te doen en die kennis, aangevuld met hun eigen ervaringen te delen met hun publiek. Vanaf 2022 zal er intensiever samengewerkt worden met internationale partners, met name voor het project Orgelkids. Bovendien wordt er actief een plan ontwikkeld om het cultureel erfgoed van de protestantse kerkliederen opnieuw in de belangstelling te brengen. Aanleiding daarvoor vormt de herdenking van het 500-jarig bestaan van de liederen van Luther en het 300-jarig bestaan van Bachs jaargang koraalcantates in 2024/25.

Activiteitenverslag

De verantwoording van de activiteiten over het jaar 2021 zijn opgenomen in het Activiteitenverslag 2021.

Voor het project Orgelkids was de verhuur van het Doe-orgel minder dan in andere jaren, vanwege de maatregelen als gevolg van de covid-pandemie. De sluiting van de scholen en daarna de concentratie op de kernvakken betekende dat er minder ruimte was voor een orgelproject.

De Kerkliedwiki heeft in 2021 ruim 418.000 bezoekers gehad, die samen 1,8 miljoen pagina’s hebben bezocht. In de periode van maart 2020 tot april 2021 voorzag het aanvullende project Luistertroost met meer dan 100 podcasts in de behoefte aan troost voor wie niet naar de kerk kon en/of niet mocht zingen als gevolg van de maatregelen tegen de pandemie.

Bekostiging

Ondernemend voor het goede doel

Stichting Kerkmuziek Netwerk ontvangt geen structurele subsidies en is niet verbonden aan een specifiek kerkgenootschap. Het is een particulier initiatief dat afhankelijk is van schenkingen in geld en in de vorm van uren.  Daarom proberen we de onkosten (o.a. voor administratie en websitebeheer) te dekken uit de verkoop van producten en diensten. Een hedendaagse variant van een klooster dat bier brouwt of onderwijs geeft, om in de exploitatie te voorzien. Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten goede aan het uitvoeren van bestaande en nieuwe projecten. Daarbij streven we naar een gezond evenwicht tussen vrijwilligerswerk en betaalde inbreng.

0