Doelstellingen Stichting Kerkmuziek Netwerk

Stichting Kerkmuziek is op 7 juni 2013 opgericht. Het initiatief is genomen door Lydia Vroegindeweij (uitgever, theoloog, amateur-kerkmusicus). Verder bestaat het bestuur uit Janneke Nijboer (theoloog/predikant), Diederiek van Loo (theoloog/predikant) en Cees-Willem van Vliet (kerkmusicus).

De doelstellingen zijn gericht op het verbinden, versterken en inspireren van iedereen die zich betrokken voelt bij de kerkmuziek. Dat kan zijn als musicus of theoloog/liturg, maar ook als professional of amateur.

Uit de oprichtingsakte:
De Stichting Kerkmuziek Netwerk heeft ten doel:

  1. Het inspireren en stimuleren van professionals, amateurs en geïnteresseerden op het terrein van de kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
  2. Het aanbieden van diensten voor organisaties en individuen die behoefte hebben aan deskundigheid of ondersteuning op het gebied van de kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
  3. Het actief stimuleren van educatie en kennisdeling op het gebied van de kerkmuziek, liturgie en zingeving.
  4. Het bevorderen van de communicatie over kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect verband houden en/of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.

Alles in de ruimste zin.

Stichting Kerkmuziek Netwerk tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

  • Het verzorgen van publicaties, workshops, trainingen, coaching en netwerkbijeenkomsten.
  • Het inzetten van het netwerk voor de samenleving door de behoefte aan zingeving via de kerkmuziek te ondersteunen in de vorm van concerten, workshops en muziek in de zorg en in het onderwijs.

Het motto van Kerkmuziek Netwerk: verbinden, versterken en inspireren

Met verbinden wordt bedoeld: het actief leggen van contacten tussen mensen die kennis en ervaring willen delen. Die samen aan de slag willen met projecten voor korte of langere tijd. Geen vergaderclub, maar actief bezig zijn met waardevolle initiatieven.
Met versterken wordt hier bedoeld: het versterken van de kracht van de kerkmusici, zodat zij hun rol optimaal kunnen vervullen in de kerkmuzikale praktijk. De kerkmusici als beroepsbeoefenaren staan dus centraal, maar zij kunnen het niet alleen. Waar het de kerkmuziek in de eredienst betreft is een vakkundig samenspel met theologen (voorgangers, predikanten, liturgen) onmisbaar. Ook voor hen wordt daarom een passend aanbod ontwikkeld dat deels separaat, deels gezamenlijk wordt aangeboden in het kader van Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers.
Ook het kader van de plaatselijke kerkelijke gemeenten wordt nadrukkelijk bediend in het te ontwikkelen aanbod. Denk aan liturgiewerkgroepen, kerkenraden, besturen cantorij/kerkkoor. Zij worden aangesproken als (semi)professionals en betrokken amateurs. Dit is nodig om de bewustwording en de organisatorische randvoorwaarden m.b.t. kwalitatieve en waardevolle kerkmuziek te kunnen verbeteren en onderhouden.
Kerkmuziek beperkt zich uiteraard niet tot de eredienst. Ook activiteiten zoals vorming en toerusting van gemeenteleden, diaconale en missionaire activiteiten kunnen aan kracht winnen als hier de kerkmuziek een plek in krijgt. En ook buiten de kerk kan kerkmuziek een functie vervullen in de geestelijke verzorging of de zorg, bijvoorbeeld bij de betekenisvolle kruispunten in het leven van mensen.

Kerkmuziek Netwerk wil samenwerking op het gehele terrein stimuleren, waardoor de betrokkenen elkaar kunnen helpen bij het verwerven van de benodigde competenties. Een aanbod van diensten helpt daarbij om de competenties succesvol toe te passen in ieders eigen praktijk.
Het geheel van deze activiteiten moet inspirerend werken voor iedereen die de kerkmuziek een warm hart toedraagt, binnen en buiten de kerk.

Wie betaalt dat?

Stichting Kerkmuziek Netwerk ontvangt geen subsidies en is niet verbonden aan een specifiek kerkgenootschap. Het is een particulier initiatief dat volledig afhankelijk is van schenkingen in geld en in de vorm van uren. Daarom proberen we de onkosten (o.a. voor administratie en websitebeheer ) te dekken uit de verkoop van producten en diensten. Een hedendaagse variant van een klooster dat bier brouwt of onderwijs geeft, om in de exploitatie te voorzien. Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten goede aan het uitvoeren van bestaande en nieuwe projecten. Daarbij streven we naar een gezond evenwicht tussen vrijwilligerswerk en betaalde inbreng.

Op weg naar 2024

In 2024 vieren we een dubbel jubileum! In dat jaar bestaan de oudste liederen van Martin Luther 500 jaar en de koraalcantates van Johann Sebastian Bach 300 jaar. Recent onderzoek heeft aangetoond dat daar niet geheel toevallig precies 200 jaar tussen zit en dat deze jaargang cantates van Bach een doel hadden. De oude liederen […]

Troost bij Luther en Bach

Troosten is volgens Martin Luther (1483-1546) de hoofdopgave van de theologie. Hij is dan ook de bedenker van het woord ‘zielzorg’. In bijna al zijn werken vinden we het thema troost op de een of andere manier terug. Ook in zijn liederen uit 1524/1525. Johann Sebastian Bach (1685-1750) groeide op met het liederenerfgoed van Luther. [...]

Podcast-reeks Luistertroost

Op vrijdag 13 maart 2020 zijn we begonnen met een dagelijkse podcast onder de naam Luistertroost, nu vanwege het covid19-virus het openbare en kerkelijke leven tot stilstand is gekomen. Elke dag bezorgen we je een korte meditatie bij een lied, met een toefje geloof, hoop en liefde. Om de moed erin te houden en ook […]

Jubileum 10 jaar Orgelkids

Op donderdag 4 juli 2019 vieren we een jubileum: het project Orgelkids bestaat dan 10 jaar! Een moment om mensen samen te brengen en inspiratie te delen, maar ook om praktische ervaringen op te doen in de vorm van workshops. En natuurlijk is het geen feest zonder muziek: het Doe-orgel verlangt naar eigen composities. Orgelkids […]

14e Kerkliedwiki Schrijfdag

Op 30 november 2019 is de volgende Kerkliedwiki Schrijfdag in Amersfoort. Voor de veertiende keer strijken we neer in de Amersfoortse Zwaan (de Lutherse Kerk) in Amersfoort. Kom meedoen of gewoon eens kennismaken. Van harte welkom! De Kerkliedwiki is een online encyclopedie waarin waardevolle praktische en leuke achtergrondinformatie over kerkliederen wordt opgenomen. Een artikel per […]

0